Download PDF med vedtægter

Navn og tilhørsforhold
Forsøgsscenen Haderslev
En gruppe under Sønderjydsk Forsøgsscene
Medlem af DATS (Dansk Amatør Teatersamvirke)
Foreningen har hjemsted i Haderslev og tegnes af den til enhver tid siddende formand og kasserer.

1. Formål
Forsøgsscenens formål er:
- At virke folkeoplysende med amatørteater for børn og voksne i Haderslev-området
- At støtte det teaterpædagogiske arbejde, hvor det måtte forekomme

2. Medlemmer
Enhver, der ønsker at arbejde med amatørteater, kan være medlem. Ved arbejde i Forsøgsscenen Haderslevs regi, er man forpligtet af Forsøgsscenen Haderslevs vedtægter.

3. Styrelse
Forsøgsscenens drift varetages af en valgt bestyrelse, der består af:
- Formand
- Næstformand
- Kasserer
- Sekretær
- 3 medlemmer
- Suppleanter
- Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg
- Forsøgsscenen Haderslev er en gruppe under Sønderjydsk Forsøgsscene, og er forpligtet af dennes vedtægter
.
4. Indmeldelse
Indmeldelse sker på Forsøgsscenen Haderslevs hjemmeside og er gældende for 1 år fra betalingsdato.

5. Kontingent
Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen

6. Udmeldelse
Udmeldelse sker automatisk ved manglende betaling.

7. Stemmeret
Alle medlemmer har stemmeret
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Børn og unge kan, fra de er fyldt 15 år, selv udøve
Medlemsrettighederne, herunder stemme på generalforsamlingen.
Stemmeretten for medlemmer under 15 år udøves af en forælder.

8. Ordinær Generalforsamling
Generalforsamlingen er Forsøgsscenens højeste myndighed. Den afholdes hvert år i slutningen af februar eller begyndelsen af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er indkaldt i henhold til vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, herunder også forslag til ændring af kontingent og billetpriser, skal indgives skriftligt og må være formanden i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
Sammen med indkaldelse, udsendes skriftlig dagsorden, der som minimum skal indeholde følgende punkter:
- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning
- Aflæggelse af regnskab
- Indkomne forslag
- Personvalg
- Fastsættelse af kontingent
- Fastsættelse af billetpriser
- Eventuelt
Vedtægtsændringer kan kun ske på den ordinære generalforsamling og kræver ¾ majoritet blandt de fremmødte.

9. Ekstraordinær Generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af medlemmerne skriftligt fremsætter motiveret begæring herom, eller når bestyrelsen finder det fornødent.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel.

10. Afstemningsregler
På generalforsamlingen kan der ikke foretages bindende afstemning om et emne, der ikke i forvejen er optaget på dagsordenen. Alle sager på en generalforsamling afgøres ved stemmeflertal (dvs. over halvdelen af de afgivne stemmer).
I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

En afstemning om Forsøgsscenens ophævelse kræver, at ⅘ af Forsøgsscenens medlemmer stemmer herfor. Kan denne majoritet ikke opnås på grund af manglende deltagelse, indkaldes til fornyet generalforsamling, hvor simpelt flertal er afgørende.

12. Personvalg
Valg til bestyrelse, stående udvalg samt revisor er normalt gældende for 2 år.
I lige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer samt revisor.
i Ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.
Hvert år vælges 4 suppleanter og 1 revisorsuppleant. Suppleanter har ikke mødepligt, men påtager sig opgaver i bestyrelsen.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, konstituering foretages på første møde efter den ordinære generalforsamling i henhold til punkt 4. suppleanter, der indtræder i bestyrelsen, kan kun fungere indtil næste ordinære generalforsamling.

13. Repræsentanter
Forsøgsscenen deltager i Sønderjydsk Forsøgsscenes årsmøder med mindst 2 repræsentanter. Bestyrelsen er ansvarlig herfor.

14. Regnskab
Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet varetages af kassereren. Regnskabet revideres af en valgt revisor. Det reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Som et supplement til den ordinære regnskabsaflæggelse udarbejder kassereren nøgletal for de enkelte forestillinger, der er opført i regnskabsåret (samlede udgifter og indtægter)
Forsøgsscenens midler skal være indsat på bank- eller giorkonto i Forsøgsscenens navn.

15. Opløsning
Besluttes det at opløse Forsøgsscenen Haderslev, overgår alle aktiver til Sønderjydsk Forsøgsscene.

16. Vedtagelse
Nærværende vedtægter, der afløser vedtægter af 17. marts 2022, er vedtaget på ordinær generalforsamling den 26.02.2024.

Dirigent
Mogens Fangel Damm

 

Forsøgsscenen Haderslev - En gruppe under Sønderjydsk Forsøgsscenen - Medlem af DATS ( Dansk Amatør Teater Samvirke)